امروز : 1400/03/28

سایت خبری وب استاد

آموزش و اخبار حوزه وب و رایانه

المان Body

انتشار : 1399/10/28

آشنایی با المان Body در Html

المان Body

المان <body>... </body>


 المان body فضایی است که همه ی محتوای وب مثل پاراگراف و جدول و لیست ها و تصویر و عنوان متن و ... در آن قرار می گیرند .

بنابراین المان
body محتوای قابل مشاهده ی صفحه ی وب را بسته بندی می کند .

تمرین : کد های زیر را در Notepad بنویسید و اجرا کنید :

<html>
<head>
<title>Page Title</title>
</head>
<body>

<h1>My First Heading</h1>
<p>My first paragraph.</p>

</body>
</html>توضیح مثال :

تگ های html و head و title و body توضیح داده شد و همانطور که گفتیم تگ های پاراگراف (p) و عنوان متن (h1  تا h6) درون المان body قرار می گیرند .

متن بین <h1>...</h1> توصیف یک عنوان برای متن است .

متن بین <p>...</p> توصیف یک پاراگراف است.

نکته : می توان در محتوای المان ها به صورت فارسی (به جای انگلیسی ) نوشت. به طور مثال کد های قبلی را می توان اینگونه نوشت :


<html>
<head>
<title>
عنوان صفحه وب
<title/>
<head/>
<body>

<h1>
اولین عنوان متن من
<h1/>
<p>
اولین پاراگراف من
<
p/>

<body/>
<html/>


این عکس هم تگ های درون المان ها را یادآور می شود :

06_body

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید